Arbejdsmiljø

Trivsel for medarbejderne

Realskolen lægger vægt på gennem indflydelse og medbestemmelse at styrke medarbejderes forståelse for og interesse i skolens daglige drift og økonomi og dermed øge arbejdstilfredsheden for alle medarbejdere.
Realskolen arbejder på i dagligdagen at optimere og vedligeholde sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for alle medarbejdere på skolen, med det formål at styrke arbejdsglæden. 
 
Realskolen har to sikkerhedsgrupper:
 1. Lærere, vikarer, praktikanter mv.
 2. Pædagoger og TAP.
 
Realskolen har et Medarbejderindflydelsesorgan, der mødes mindst fem gange årligt.
 
Hvert tredie år gennemfører Realskolen den lovpligtige Arbejdspladsvurdering.
 
Hvert år afvikles MedarbejderUdviklingsSamtaler.
 
Efter minmum en måned afvikles samtale med nyansatte medarbejdere og nærmeste arbejdsleder.
  
Derudover tilbyder Realskolen inden for lovens rammer en række personalegoder.
 
Af nedestående forretningsorden for MIO (vedtaget juni 2009) fremgår tillige en række personalemæssige overvejelser i relation til trivsel blandt Realskolens medarbejdere.
 

MedarbejderIndflydelsesOrgan på Realskolen i Holbæk

Med udgangspunkt i gældende Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.
 
Formål:
MIO har til formål gennem indflydelse og medbestemmelse at styrke medarbejderes forståelse for og interesse i skolens daglige drift og økonomi og dermed øge arbejdstilfredsheden for alle medarbejdere.
MIO skal arbejde for at optimere og vedligeholde sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for alle medarbejdere på skolen, med det formål at styrke arbejdsglæden. 
 
Sammensætning:
Formand for MIO er skolens leder. Næstformanden vælges for to år ad gangen af medarbejderrepræsentanterne i MIO, senest 01.maj.
Med deltagelse af:
 • Skoleleder.
 • Administrativ leder.
 • Fritidsleder.
 • Pædagogisk leder
 • Tillidsrepræsentant (FSL).
 • Tillidsrepræsentant (BUPL).
 • Sikkerhedsrepræsentant (TAP og FO-medarbejdere).
 • Sikkerhedsrepræsentant (lærere).
 • Lærerrådsformand.
 • Repræsentant for sekretærgruppen.
 • Repræsentant for pedelgruppen.
 • Repræsentant for rengøringsgruppen.
 • To repræsentanter fra EFOS.
I øvrigt henvises til § 11 i cirkulæret.
 
Form:
Der afholdes møde, når formand og næstformand for MIO finder det nødvendigt. Dog mindst fem gange om året; det femte møde afholdes som fælles seminar vedr. samarbejdsrelaterede emner.
Møderne ledes af formanden; formand og næstformand udarbejder i fællesskab indkaldelse og dagsorden med bilag for de ordinære møder; disse udsendes senest 5 arbejdsdage forud for mødets afholdelse.
De ordinære møder fastlægges i skolens kalender fra skoleårets start.
Sekretær vælges blandt MIO´s medarbejderrepræsentanter for et år ad gangen. Vælges på skoleårets sidste møde – dog senest 1.maj - med henblik på det kommende skoleår.
Protokol føres ved hvert møde i form af beslutningsreferat med evt. væsentlige begrundelser for beslutningen; ethvert medlem har ret til at få særstandpunkter tilført i protokollen.
 
MIO-repræsentanterne skal sørge for, at samtlige medarbejdere løbende orienteres om udvalgets arbejde.
 
Arbejdsområder for MIO:
 • Bestemmelser og retningslinier om og for medindflydelsens formål, indhold og struktur samt om ændring og opsigelse.
 • Overvejelser om uddannelse af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter samt om information og kommunikation.
 • Mål, strategi og udvikling.
 • Budget og regnskab.
 • Personalepolitik.
 • Kompetenceudvikling.
 • Job på særlige vilkår.
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress.
 • APV.
 • Undervisningsmiljø for elever.
 
Fastsættelse af generelle retningslinier:
Fastsættelse af generelle retningslinier på Realskolen forudsætter enighed mellem MIO´s repræsentanter; der kan således ikke holdes afstemning om en retningslinie. Hvis der ikke kan opnås enighed, fastsætter ledelsen de regler, der skal være gældende på området.
 
Retningslinierne kan f.eks. vedrøre:
- Placering af arbejdstid og pauser.
- Velfærdsforanstaltninger.
- Forhold vedr. sikkerhed.
- Indretning af egnede arbejdslokaler/arbejdspladser.
- Ansættelse og afsked.
- Ny teknologi.
- Efteruddannelse.
- Personaleudvikling.
- Samarbejde og kommunikation.
- Behandling af skolens budget.
- Principper for bevillingers anvendelse.
- Andre personalepolitiske tiltag.
 
De fastlagte retningslinier udformes skriftligt i et notat, der uddeles til samtlige af skolens medarbejdere og til skolens bestyrelse med angivelse af dato for igangsætning
MIO-repræsentanter skal i øvrigt sørge for, at samtlige medarbejdere løbende orienteres om udvalgets arbejde.
 
Dagorden:
På mindst fire møder skal dagsordenen i relation til overordnede arbejdsområder indeholde følgende punkter:
 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat.
 3. Orientering fra formand.
 4. Orientering fra daglig ledelse.
 5. Orientering fra medarbejderrepræsentanter.
  a)     TR´er.
  b)     Sikkerhedsrepræsentanter/evt. sikkerhedsgrupper.
  c)     Øvrige.
 6. Orientering fra EFOS.
 7. Udvalgte arbejdsområder.
 8. Evt.
 
Evt. punkter vedr. personaleforhold fastlægges til sidst på dagsordenen, således at dette punkt behandles uden EFOS-repræsentanternes tilstedeværelse.
 
Bilag til dagsordenen:
Bilag til indstilling/beslutning udsendes sammen med dagsorden.
Bilag til drøftelse og til evt. videre bearbejdelse kan udleveres under selve mødet.
 
Evt. afbud:
Afgives til formand senest dagen før mødets afholdelse, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.
 
Omkostninger:
Den anvendte arbejdstid i forbindelse med afholdelse af møder i MIO afholdes af Realskolen.