Forældresamarbejde

Realskolens fundament bygger på et gensidigt tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre.

Skole og forældre

Forældremøde med generel orientering
En gang årligt - inden efterårsferien afholdes "det ordinære" forældremøde med præsentation af såvel forældre som nogle lærere og pædagoger (0.-5.klasse). Derudover præsenteres væsentlige forhold vedr. skoleårets gang med fag, særlige aktiviteter, kontakt mellem skole og forældre mv. Der er på disse møder også muligheder for drøftelse af klassens sociale samspil.

Ekstra forældremøde på nogle klassetrin
På særlige klassetrin afholdes forældremøder med fokus på det sociale liv såvel børnene som forældrene imellem - også uden for skolen. 
1. , 2. og 7. klasse.
På 1. klassetrin: Fokus på etablering af et godt forældresamarbejde med gensidig anerkendelse af forskelligheder.
På 2. klassetrin: Det sociale liv i klassen samt emner som mobiltelefon mv.
På 7. klassetrin: SSp konsulenten deltager. Her får forældrene mulighed for at drøfte "grænser" i relation til rygning, alkohol, fester mv.

Forældresamtaler
På alle klassetrin afvikles der hvert skoleår to samtaler mellem skole/FO og forældre; på nogle klassetrin kan eleverne også deltage.
Med udgangspunkt i udviklingsplan drøftes den enkelte elevs faglige- og sociale standpunkt - med henblik på udvikling fremover.
Samtalerne organiseres forskelligt alt efter klassetrin. Dansk- og matematiklærer samt FO-pædagog (0.-5.klasse) deltager altid.
Derudover deltager en faglærer i en af samtalerne på mange af klassetrinene.

Forældredage
Forældrene er velkomne på Realskolen enhver skoledag, men af hensyn til forældrenes udbytte af et sådant besøg, som til den almindelige planlægning ved læreren, skal forældrene i forvejen træffe aftale med såvel klasselærer, som med den pågældende faglærer.

Samtidig opfordres til at forældrene på en sådan dag hjælper til i undervisningen; det giver altid et bedre indblik i samt forståelse for undervisningens form og indhold. Forældre der kommer på besøg i klassen, bedes være opmærksomme på, at de i relation til andre børn i klassen, kan få oplevelser, som for lærerne er belagt med tavshedspligt -og der forventes derfor at forældrene i sådanne situationer opretholder en tilsvarende tavshedspligt. I helt særlige tilfælde kan Realskolen forbeholde sig ret til sige nej til besøg af hensyn til klassens elever.

Kommunikation
Realskolen benytter Forældreintra, der giver mulighed for en- og to-vejs kommunikation mellem forældre og skolens medarbejdere samt forældrene indbyrdes.

Kontaktbogen bibeholdes som meddelelsesform mellem skole og forældre - primært til oplysninger vedr. fravær, glemt lektie, fritagelse mv.

Derudover anbefales telefon eller møde ved forhold, der bør drøftes.

Forældre og forældre

Sociale arrangementer
Realskolen opfordrer forældrene i hver klasse til årligt at arrangere et par sociale arrangementer, hvor både børn og forældre deltager. Forældrene opfordres til at etablere et såkaldt festudvalg, der er ansvarlig for afholdelse af disse arrangementer.

Praktisk hjælp
I forbindelse med særlige aktiviteter indbydes forældre til at hjælpe, bl.a. ved cyklistprøve, idræts- og motionsdage, temadag og skolefest.

Mindst en gang om året - som oftest i slutningen af sommerferien - indbydes forældre til at være sammen om at give en arbejdsdag til Realskolens elever og medarbejdere. Som oftest er der tale om praktiske gøremål, som have-, rengørings-, oprydnings og malerarbejde.