Retningslinier for elever

Væsentligste retningslinier for Realskolens elever er, at de skal give plads til hinanden, både i undervisningen, i frikvartererne eller i fritidsordningen/caféen.

Morgensang
Eleverne fra 0.-6.klasse skal møde til morgensang kl. 08.15 på LilleTorv. 

Mobiltelefoner
Telefoner må gerne medbringes i skole. De må benyttes i frikvartererne. Om mandagen også i FO-tid. Mobilen skal være lydløs og lægges i taskerne i undervisningstimerne, med mindre læreren har sagt det modsatte. Hvis mobilen bruges i undervisningen uden tilladelse eller på anden måde forstyrrer undervisningen inddrages den af læreren. Telefonen afleveres efterfølgende af læreren på kontoret, hvor den opbevares forsvarligt indtil 24 timer efter, hvor eleven igen får udleveret telefonen via forældres mellemkomst.

Tirsdag og Torsdag er dog mobilfrie dage - her må telefonen ikke komme frem i hverken undervisning eller frikvarter uden lærers mellemkomst.

 

Bibliotek
Biblioteket må besøges i 10-frikvarteret og ispisepausen af alle elever. Derudover i undervisningstiden med tilsyn.

Frikvarterer
I alle frikvarterer er der tilsyn med eleverne; Realskolen har faste gårdvagter. 

Skoleboden - kun et supplement til madpakke - har åben i spisepausen hver dag.

Der tilbydes eleverne en lang række aktivitetsmuligheder - såvel inden- som udendørs.

Inde


 • 0.-3. klasse skal være ude i alle frikvarterer. Ved dårligt vejr se tavle.
 • 4.-6. klasse skal være ude i 11-frikvarteret. Ved dårligt vejr se tavle.
 • 7.-10. klasse må være inde i alle frikvarterer.
 • Aktivitetsskema for 4.-7. klasse hænger i klasserne og på gangen. Husk, at alle godt kan lege sammen.
 • Toiletter må ikke anvendes til leg, sminkning og den slags.
 • Der må kun spilles bordtennis på bordtennisborde på gangen.
 • Biblioteket er åbent for alle elever i 10- og 11-frikvarteret.

 


Ude


 • 8.-9. klasse må kun forlade skolens område i 11-frikvarteret.
 • 10. klasse må forlade skolens område i alle frikvarterer og evt. mellemtimer.
 • Den store boldbane må benyttes af alle, stort set hele året rundt. Se tavle.
 • Den store skolegård er fælles for alle.
 • Der må ikke cykles, løbes på rulleskøjter, skates mv. i skolegården i frikvartererne.
 • Max. 5 elever på gyngen.
 • Der må ikke spilles bold hen over ostebaner.
 • I skolegården må I kun spille med de bolde I har fået af jeres klasselærer, undtagen basketbolde.
 • Hop over bold og død mur må spilles op af væggen til højre for skralderummet og mod mur bag toiletbygning (Når vinduerne er blevet lukket af).
 • Der må leges med sne, men snekast og snevaskere er ikke tilladt på skolens område.
 • Asfalt-boldbane er fælles for alle.
 • I grønnegårde og på græsset udenfor sidste fløj, må der gerne leges stille lege og spilles stikbold, kun uden for jeres eget klasselokale.
 • Der må ikke leges på højen.
 • Ved tørt vejr (fra april til og med oktober) må elever gå ud og ind af havedøren.
 • Ved tørt vejr (fra november til og med marts) må elever gå ud af havedøren i sidste fløj, men ikke ind.
 • 8.klasserne må fra april til og med oktober benytte brandtrappe til grønnegård.

 

Duksearbejde

 • Der udpeges et par dukse i hver klasse, der har til ansvar at feje, tømme skraldespand, tørre borde af og evt. sætte stole på plads.
 • Duksene uanset klassetrin må være inde i spisefrikvarteret.
 • Der luftes ud i 10-frikvarteret.
 • I 11-frikvarteret tømmes skraldespand, og en ny pose sættes i. Derudover tørres der borde af og luftes ud. Gårdvagt låser efter duksearbejdet, senest kl. 11.05.
 • Efter sidste time skal der fejes og stole sættes op.

 

Fritagelse for undervisning

 • Fritagelse for én dag eller op til en uge tillades efter aftale mellem klasselærer og forældre.
 • Fritagelse for mere end en uge tillades kun i særlige tilfælde og ved aftale mellem skoleleder og forældre.

 

Sygefravær.

 • Bliver eleven syg i løbet af skoledagen eller i fritidsordningen, skal han/hun straks kontakte en voksen (klasselæreren, primærpædagogen eller en anden tilstedeværende). Den voksne kontakter forældrene og der træffes en aftale.
 • Forældrene efterfølgende give klasselæreren skriftlig orientering om årsag og varighed om fraværet.

 

Mobiltelefon.

 • I undervisningstiden - også i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler mv. - skal mobiltelefonerne være slukkede og lagt væk - med mindre den enkelte faglærer tillader andet f.eks. i relation til undervisningen.
 • Mobiltelefonen må gerne benyttes i frikvartererne; der henstilles dog til, at eleverne ikke kontakter forældre via mobiltelefon i relation til konfliktløsning på skolen.
 • Bruges telefonen i undervisning uden tilladelse inddrages denne af læreren. Telefonen afleveres på kontoret og udleveres den efterfølgende skoledag, efter forældrene har kontaktet kontoret.

 

Påklædning

 • Elevernes påklædning og øvrige fremtoning skal være passende. Realskolen er en arbejdsplads for såvel børn som voksne; påklædningen afstemmes i henhold hertil.

 

Rygning

 • Der må ikke ryges på skolens matrikel og ikke synligt for de øvrige elever mv.
 • I relation til særlige arrangementer uden for almindelig skoletid kan der undtagelsesvist laves særlig aftale mellem den ansvarshavende og skolen.

 

Slik

 • Slik, kager mv. må kun spises på skolen ved særlige lejligheder.

 

Cykler, knallerter mv.

 • Cykler og knallerter anbringes på de anviste pladser; der må ikke cykles i skolegården. 
 • Rulleskøjter, skateboards mv. må ikke benyttes i skoletid; dette gælder dog ikke i fritidsordning/café efter kl. 15.