Fag / undervisningsformer

Realskolens lærere anvender en lang række forskellige undervisnings- og arbejdsformer – med udgangspunkt i overvejelser om, hvilke der er mest optimale for den enkelte elevs læringsmulighed samt for klassemiljøet generelt.

Valget af undervisningsform træffes primært af faglæreren i forhold til fagets mål – og på de ældste klassetrin også i forhold til de officielle prøvebestemmelser.

Derudover skal valget af undervisningsform skabe variation i undervisningen og fremme forskellige tilgange til stoffet, således at elevernes nydgerrighed over for faget vækkes og styrkes.

  • Individuelt arbejde.
  • Dialog.
  • Gruppearbejde.
  • Læsegruppe.
  • Individuel eller gruppevis vejledning i forbindelse med bl.a. projekter.

 IT anvendes ligeledes som en oplagt mulighed for variation i undervisningen og ikke mindst en mulighed for underviningsdifferentiering.

Der fokuseres og arbejdes pt. på Realskolen på forskellige læringsstile, individuelle elevudviklingsplaner samt selvevaluering. Hele tiden med fællesskabet som ramme for individuel undervisning og vejledning.