Evaluering af elever

Elevudviklingskommentarer
Realskolen udleverer individuelle udviklingskommentarer for den enkelte elev i forbindelse med de årlige ordinære samtaler.
Udviklingskommentarerne skal være fremadrettede med udgangspunkt i det aktuelle standpunkt.
Vurdering i relation til fagene er relateret til fælles mål ved Undervisningsministeriet.

Elevsamtaler (Vedr. 10.klasse - se under 10.klasse her på hjemmesiden)
Der gennemføres en forberedt og personlig samtale mellem klasselærer og elev.
Formålet hermed er, at den enkelte elev får mulighed for at forholde sig til egne muligheder såvel fagligt som socialt - i forhold til Reaksolens krav og forventninger.
Ligeså vigtigt er det, at den enkelte elev får mulighed for at udtrykke sin oplevelse af egne evner og indsats såvel i forhold til fagene som i forhold til det sociale samvær med kammeraterne og andre på Realskolen.
Samtalerne foregår så vidt muligt uden for den skemalagte undervisningstid.

Standpunkter
I 1.-2. klasse gives standpunktsmeddelelse i form af en kort udtalelse om elevens standpunkt og arbejde i dansk og matematik. Standpunktet gives i forbindelse med skole/hjem-samtalerne, samt op mod sommerferien. 3.-7.klasse gives i alle fag - dog ikke håndarbejde/sløjd og billedkunst - et standpunkt efter ordskalaen:
Udmærket, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende. 
Standpunkterne gives i forbindelse med skole/hjem-samtalerne,samt op mod sommerferien.

Karakterer
I 8. klasse gives karakterer efter 7-skalaen - tre gange årligt, i forbindelse med skole/hjem-samtalerne, samt op tll sommerferien.
I 9.-10.klasse gives karakterer efter 7-skalaen - tre gange årligt, i forbindelse med skole/hjem-samtalerne, samt op til sommerferien.

Interne årsprøver
Der afvikles skriftlige og mundtlige årsprøver maj/juni måned fra 6.klassetrin.
6. klasse - dansk og matematik - dog kun skriftligt.
7. klasse - dansk og matematik skriftligt - samt dansk mundtligt.
8. klasse - dansk, matematik, engelsk og enten biologi/geografi skriftligt - samt historie eller samfundsfag, engelsk og fysik mundtligt.

Terminsprøver
Der afholdes skriftlige terminsprøver for 9.-10.klasse en gang årligt.
FSA - dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi eller geografi.
FS10 - dansk, matematik, engelsk, tysk.

Officielle prøver (FP9/FP10)
Realskolen tilbyder alle elever i 9. og 10.klasse at gå til prøve  - enten FP9 eller FP10. Dog ikke i kristendom og fransk og enkelte valgfag, da der ikke undervises i disse fag.
Realskolen følger de alment gældende prøvebestemmelser ved Undervisningsministeriet.

Tests
For alle elever på klassetrinene 0.-7. gennemføres tests i henholdsvis dansk og matematik. Testene er et internt arbejdsredskab; dog informeres forældre ved henholdsvis dansk- og matematiklærer efterfølgende om deres barns niveau i relation til den gennemførte test.